Start Svømmeprøve Sejladsreglement Gradsprøver Skipperprøve

sejladsreglement


1. Sejladsreglementets gyldighedsområde
Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder endvidere for gruppens medlemmer ved enhver sejlads i andre fartøjer, f.eks. i både tilhørende gruppens ledere eller Det Danske Spejderkorps, når sejladsen sker som et led i gruppens aktiviteter.

Reglementet kan dog fraviges, når myndige medlemmer af gruppeledelse eller gruppestyrelse sejler privat i gruppens både, efter tilladelse givet af gruppestyrelsen. Dette gælder ligeledes ved udlån af gruppens både til tredje person.

Ved udlån til personer udenfor gruppen, skal disse selv afholde selvrisiko.

Alle medlemmer af gruppeledelsen eller gruppestyrelsen har pligt og ret til at påtale enhver konstateret overtrædelse af gruppens sejladsreglement.

Et medlem af gruppeledelsen eller et medlem af gruppestyrelsen kan til enhver tid udstede sejladsforbud med øjeblikkelig virkning for ethvert medlem af gruppen, såfremt dette medlem har overtrådt sejladsreglementet, søvejsreglerne eller på anden måde har optrådt uforsvarligt.

Gruppestyrelsen kan bortvise et medlem fra gruppens aktiviteter i tilfælde af gentagne overtrædelser.

2. Gruppens fartøjer:
Gruppen benytter følgende bådtyper:

A. Aalborgjolle
Aalborgjollen er konstrueret i 1929 af Aage Utzon, søspejderfar fra Aalborg.
Jollen er tegnet specielt til søspejderarbejdet på grundlag af Limfjordens traditionelle sjægter. Den solide konstruktion og bådens form forener sødygtighed og stor stabilitet og Aalborgjollen bjærger sig særdeles godt i hårdt vejr. Den skal sejles rundt i vendingerne, har stor afdrift på kryds og er ikke særlig hurtig.
Aalborgjollen er klinkbygget i træ med spidsgat. Den er åben, synkefri og sejles af en besætning på maks. 6 mand.

Længden er 5,34 m (17 fod), bredden er ca. 1,8 m, dybgangen er 0,76 m og jollen er forsynet med ca. 200 kg langkøl.
Sprydriggen omfatter storsejl (8,35 m²), fok (2,76 m²), genua (3,75 m²) og topsejl (3,75m²).

B. Wayfarerjolle
Wayfarerjollen er konstrueret i 1957 af Ian Proctor, England.
Jollen er let og hurtig, og den regnes for at være en af de mest sikre og gennemførte sænkekølsjoller.
Wayfarerjollen er normalt bygget i glasfiber på knækspant med spejlgat, men findes også bygget i plywood. Den er åben, selvlænsende, synkefri og sejles af en besætning på 1-5 mand.
Længden er 4,82 m, bredden er 1,85 m, dybgangen er 0,20-1,10 m og jollens vægt er 160kg.
Bermudariggen omfatter storsejl (8,8 m²), fok (2,8 m²), genua (4,3 m²) og evt. spiler (11,6m²).

C. Optimistjolle
Optimistjollen er konstrueret i 1948 af Clark Mills, USA.
Jollen er en lille sænkekølsjolle med idelle egenskaber som begynderbåd for ét barn. Den sejles også udmærket af to mindre børn i let vejr.
Optimistjollen er bygget i glasfiber eller plywood på knækspant med spejlgat og pramstævn. Den er åben og synkefri.
Længden er 2,31 m, bredden er 1,13 m, dybgangen uden sværd er ca. 0,1 m og jollens vægt er ca. 32 kg.
Sprydriggen omfatter storsejl på bom (3,5 m²).

D. Ledsagerbåd
Ledsagerbåden er en mindre glasfiberjolle med påhængsmotor, som primært benyttes ved optimistsejlads.
Jollen er åben og synkefri.

3. Fartøjernes minimumsudrustning ved al sejlads:

A. Aalborgjolle
Storsejl og fok (Evt. genua og topsejl)
Skøder
Sprydstage (Evt. topsejlsstage)
4 årer + 4 åregafler
1 anker med 2 m kæde
20 m ankertrosse
1 spand
1 øsekar
1 bådshage
1 nødcontainer, sikkert fastgjort til båden

B. Wayfarerjolle
Storsejl og fok (Evt. genua)
Skøder
Ror og rorpind, sikkert fastgjort med sikringssplit
2 padler
1 anker med 2 m kæde
20 m ankertrosse, sikkert fastgjort til båden (Anvendes også som slæbeline)
1 spand
1 øsekar
1 bådshage
1 nødcontainer, sikkert fastgjordt til båden

C. Optimistjolle
Komplet rig incl. sejl
1 øsekar, sikkert fastgjort til båden
2 m slæbeline, sikkert fastgjort i stævnen

D. Ledsagerbåd
Påhængsmotor, solidt fastspændt og sikret med sikkerhedsline
2 årer + 2 åregafler
1 anker med 2 m kæde
20 m ankertrosse
1 øsekar
1 bådshage

1 nødcontainer Under togter skal ovenstående udstyr for alle bådtyper suppleres med følgende:
4 fortøjninger
4 fendere

1 ankerlanterne Under al sejlads skal nødcontaineren indeholde følgende
Tågehorn
Plastpencil m. 9 patroner
2 røde håndblus
Redningsreb
Diverse førstehjælpsudstyr
Alu. tæppe
Kompas

Under togter skal dette suppleres af følgende:
Lommelygte
Kopi af søkort over området, der besejles

4. Besætningens udrustning:
Alle ombordværende skal under sejlads være iført redningsvest.
Myndige medlemmer kan dog benytte svømmevest eller oppustelig redningavest under eget ansvar. Dette gælder også for ikke myndige seniorer efter skriftlig tillladelse fra forælder.
Bruger man oppustelig redningsvest, skal der medføres en almindelig redningsvest/svømmevest ved sejlads, der er længere end en dag,

Vesten skal være godkendt af Statens Skibstilsyn eller DVN-deklareret, den skal have korrekt størrelse, bør være forsynet med både bælte og skridtgjord (fodstropper) og skal iøvrigt være i god stand.
Rednings- og svømmeveste skal flydeprøves hvert år. Det enkelte medlem eller dettes forældrer, såfremt medlemmet ikke er myndigt, har ansvaret for at flydeprøven gennemføres korrekt.
Alle ombordværende skal endvidere være hensigtsmæssigt påklædt i f.eks. sejlertøj og støvler, under hensyntagen til årstiden og det aktuelle vejr.

5. Svømmefærdigheder:
Alle medlemmer af gruppen over 10 år skal kunne svømme.
For nye medlemmer uden tilstrækkelig svømmefærdighed gælder dog, at svømmeundervisning skal påbegyndes hurtigst muligt efter indmeldelse.
En gang årligt aflægges svømmeprøve for gruppeledelsen. Der gælder følgende krav til de enkelte aldersgrupper

Micro 100 m ved brug af opdrift middel
Mini 100 m ved brug af opdrift middel
Juniorer 200 m
Spejdere 300 m
Seniorer 300 m
Ledere og assistenter 300 m
Svømmebeviser eller lignende dokumentation er ikke tilstrækkeligt.

6. Fartøjsførerens beføjelser og pligter:
Følgende gælder for sejlads i gruppens fartøjer, dog undtaget optimistjoller og ledsagerbåd.
En fartøjsfører må kun føre et fartøj indenfor det sejladsområde, der svarer til fartøjsførerens sejladsprøver.
En 2°-fartøjsfører skal altid have mindst 2 gaster ombord, hvoraf mindst 1 har 3°-gradsprøven.
En 1°-fartøjsfører skal altid have mindst 2 gaster ombord, hvoraf mindst 1 har 3°-gradsprøven. Dog må sejlads i 2°-området foregå med mindst en gast, der har 2°-sejladsprøve.
Fartøjsførere med topsejlsprøve må benytte gruppens topsejl.
Fartøjsføreren har det fulde ansvar for fartøjet og dets besætning, for at fartøjet er klargjort før, under og efter sejlads, at logbogen er ført korrekt og fuldstændigt, at alle bærer redningsvest, at alle ved, hvem der er fartøjsfører, og at alle skader på grej eller fartøj omgående meddeles til en af lederne.
Fartøjsføreren er øverste myndighed ombord, og enhver ordre fra ham/hende skal efterkommes.
En fartøjsfører kan ikke tvinge sin besætning til at gå med ud i sit fartøj.
Optimistjollesejlads må kun ske under ledelse og opsyn af ansvarlig leder.
Ledsagebåden må normalt kun benyttes i forbindelse med optimistjollesejlads.
Der skal tages 2kørekort" til ledsagerbåden, inden man må sejle den

7. Klargøring før, under og efter sejlads:
Før enhver sejlads skal fartøjsføreren indhente sejladstilladelse hos en ansvarlig leder udpeget af gruppestyrelsen, og logbogen skal føres korrekt og fuldstændigt før og efter sejladsen.
Før og under sejlads skal alt tovværk være klaret op, og der skal være orden ombord. Båden skal være totalt lænset.
Efter sejlads skal fartøjet fortøjes forsvarligt, affendres og evt. spules. Alt tovværk skal være klaret op, og der skal være orden ombord. Sejl skal almindeligvis hænges op eller lægges på hylden i Hytten.

8. Sejladsprøvernes aflæggelse:
Sejladsprøverne skal aflægges i rækkefølgen: 3°, 2° og 1°.
Topsejlsprøve kan aflægges efter bestået 2°-prøve.
Sejladsprøver aflægges for udvalgte medlemmer af gruppeledelsen.
Gruppeledelsen kan for det enkelte medlem dispensere for ovenstående, f.eks. for medlemmer med bevis for bestået "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere" udstedt af Søfartsstyrelsen.

9. Sejladsprøvernes sejladsområder:
3°-sejladsprøven giver ingen ret til at føre et fartøj.
2°-området består af Struer Bugt i øst til en linie mellem Venø Odde og Vrald Odde, samt Venø Sund i nord til en linie mellem Venø Havn og Humlum Fiskerleje.
1°-området består af farvandet begrænset i vest af Oddesundbroen og i nord af henholdsvis Dover Odde og Nykøbing Mors.
I forbindelse med togter kan tropsledelsen dispensere fra dette.

10. Togter:
Enhver sejlads, som medfører overnatning uden for Struer Havn, betragtes som et togt.
På togter skal fartøjsføreren dagligt holde en, af ledelsen udpeget kontaktperson underrettet om togtets forløb. Togtets deltagere skal give deres nærmeste pårørende besked om, hvem denne kontaktperson er, og hvordan denne kan kontaktes.
På togter, hvor flere fartøjer er afsted samlet, skal et af fartøjerne have status som lederfartøj, og de øvrige fartøjer skal altid holde sig på prajehold af dette.

11. Almindelige regler for sejlads:
Unødig sejlads i havnene er ikke tilladt.
Der skal altid udvises godt sømandsskab; herunder udvises fornødent hensyn til andre fartøjer og til erhvervstrafikken.
Fartøjerne skal godkendes hvert år ved sejlsæsonens start af det søkyndige medlem.
Det søkyndige medlem, et medlem af gruppeledelsen eller et medlem af gruppestyrelsen kan til enhver tid inddrage et fartøjs godkendelse med øjeblikkelig virkning, såfremt det skønnes, at fartøjet ikke er i forsvarlig stand.

Vedtaget på styrelsesmødet 2012.

Knud Erik Jakobsen
Gruppestyrelsesformand

Martin Henriksen
Gruppeleder