Start Svømmeprøve Sejlladsreglement Gradsprøver Skipperprøve

Gradsprøver

Microgastprøve:
Micro gastmærke:
Skal kunne huske benævnelser på :
Styrbord / bagbord
Stævn
Agter
Mast
Forsejl
Storsejl
Sprydstage
Ror
rorpind
skal kunne binde:
råbåndsknog
ottetalsknob skal vide:
at nødboksen skal være med.
hvad passende beklædning er

Minigastprøve:
Mini småbådsmærket
Skal kende:
Rød / bagbord
Grøn / styrbord
Top på kompas-afmærkninger
Skødetovsbenævnelse
Storsejls-skøde / fog-skøde
Skal kunne genkende og finde:
forsejl og storsejl og kunne forberede tilrigning
kontrollere indholdet af nødboksen
lave pælestik og flagknob(knob)
de fire verdenshjørner Struer Sø's klubhus

skal træne …. redningsrebskast

3.Gradsprøven:
A. TEORI:
1. Almindelige vigeregler. Følgende vigeregler for sejlskibe, for overhaling og for motorbåde skal kunnes sikker:

Bagbord viger for styrbord (regel 12.i)
Lu viger for læ (regel 12 ii)
Overhalende viger (regel 13)
Motor viger for sejl (regel 18.a.iv)
Endvidere kræves kendskab til reglen om "Godt sømandskab" (Regel 2) og herunder "Lyst viger for last".

2 Lanterner:
Definitioner af toplys, sidelys og agterlys (Regel 21.a - c) skal kunnes, men ikke de præcise vinkler.
Lanterneføring for sejlskibe under 20 m (Regel 25.a) skal kunnes, ligesom kendskab "sammensat lanterne" (Regel 25.b).
Anvendelse af toplys for motorbåde under 50 m (Regel 23.a) og sejlskibe for motor skal kendes.
Lanterneføring for sejlskibe under 7 m samt robåde (Regel 25.d) skal kunnes

3 Søsikkerhed:
Kast med redningsreb min. 10 m
Kende Søsportens 10 bud samt forstå indholdet
Kende nødboksens indhold og anvendelse i praksis

4 Knob:
Følgende knob skal kunne bindes:
Flagknob med og uden rundtørn
Pælestik
Råbåndsknob
Klampestik
Ottetalsstik
Dobbelt halvstik
Dick Turpin
Dobbelt halvstik om egen part

5 Benævnelser på skrog og rig:
Der kræves kendskab til de vigtigste benævnelser på skrog og rig på optimister og Aalborgjoller.
Hovedretningerne (Styrbord, bagbord, ret for, ret agter, tværs samt foran hhv. agten for tværs) skal kunnes.

6 Roning:
Benævnelser på romanøvrer, som I søfartsbog, skal kunne forstås og anvendes
Vide hvad vrikning er, og hvornår metoden kan anvendes med fordel.

7 Stagvending og bomning:
Definition af stagvending og bomning samt hvilke forholdsregler man skal gøre sig ved de to metoder. I teorien kunne forklare arbejdsgangen.

8 Afmærkninger:
Følgende afmærkninger skal kunnes:
Sideafmærkningers (styrbord, bagbord) udseende I praksis
De fire kompasafmærkningers udseende I praksis (top)

B. PRAKSIS:

9 Klargøring før sejlads:
Kunne lænse båden, checke nødboks, sætte sejl, ordne skøder, hjælpe når båden går fra land og lægger til.

10 Under sejlads:
Kunne føre en åre I takt på et rohold på 4
Styre sejl ved vending og bomning
Kunne styre båden under fartøjsførers kommando
Korrekt placering af udstyr og personer for at holde en god balance i små fartøjer.

11 Efter sejlads:
For- og bagfortøjre, nedtage sejl, lægge sejl sammen, spule båd og rydde op


2.-Gradsprøven:
Forudsatning for at tage 2. gradsprøver er at 3. gradsprøven er taget. Hvis man bliver spurgt om 3. grads stof skal dette principielt kunnnes.

A. TEORI:

1. Almindelige vigeregler:

Følgende regler skal kunnes:
Definition af overhalende skib (regel 13. b)
Bagbord viger for tvivl (regel 12.iii)
Skibe på modsatte kurser (regel 14)
Skibe på skærende kurs (regel 15) for maskindrevne skibe

2 Vejrmelding:
Kendskab til vindstyrketabellen samt de nærmeste farvandsområders geografiske placering (Kattegat, Skagerak, Fisker og Tyskebugt)
Kendskab til forskellige muligheder for at hente vejr- og farvandsudsigter (Tekst TV, servicetelefonen, radio, internet)
Farvandsudsigtens indhold skal være kendt og kunne forstås i praksis.

3 Kompasset:
Kendskab til kompassets inddeling i de fire hovedretninger og de fire ¨underretninger¨ samt deres gradantal.
Kendskab til pejling af kompasretning og hvordan en fast kurs styres i teori og praksis.

4 Knob:
Følgende knob skal kunne bindes: Endesplejsning
Øjesplejsning uden kovs
Sejlmagertakling

5 Førstehjælp:
Kendskab til symptomer på og behandling af
Bevidstløshed
Kuldeskader/underafkøling
Større blodninger
Søsyge
Mindre sår

Kendskab til alarmering til søs
Anvendelse af nødsignaler
112
Lyngby radio